(art by Mary Ann Reilly, sorce)

אובדן הריון – מחקר בארץ

אגר, ג. (2008). תגובת אבל לאחר אובדן הריון: גורמים משפיעים ותמות מרכזיות. חיבור לשם קבלת תואר מוסמך, האוניברסיטה העברית, ירושלים.

אייזנברג-בורנשטיין, פ. (2014). הקשר בין התנסות באובדן לבין תפיסתן של נשים את הורותן
העתידית
. עבודת גמר לקבלת התואר "מוסמך האוניברסיטה". אוניברסיטת חיפה.

ביאליק, י. (2016). הפרעת דחק פוסט-טראומטית ודיכאון לאחר אובדן היריון תפקידן של איכות
הקשר הזוגי ואסטרטגיות התמודדות (עבודת גמר לקבלת תואר "מוסמך לפסיכולוגיה). בר אילן: רמת-גן.

גזית. ז. (2008). אמהות חסרה: כינון זהות עצמית בעקבות אובדן הריון או אובדן ילוד. האוניברסיטה העברית: ירושליים.

זילברשיין, מ. (2017). לידה שקטה – חוויה מושתקת מקום השתיקה בחוויית האובדן והשכול לאחר לידה שקטה, פסיכואקטואליה-רבעון הסתדרות הפסיכולוגים בישראל, גיליון אפריל 2017, 32-39 .

חממה רז, י., פלד, מ., פרי, ש., רז, ר., והוד, מ. (2006) התמודדות הורים עם מוות תוך-רחמי: להינתק או להתקשר? הרפואה: עיתון ההסתדרות הרפואית בישראל. 145( ו').

נדב, מ., בשור, י. ושיבר, א. (2005). האבל הלא מוכר- אבל בעקבות לידת מת. הרפואה, 144(י"ב), 274-271.

סקה, י. (2012). הפיכת האין הדומם ליש אינסופי: חשיבות שימור הקשר הרוחני של הורים שכולים עם הילד המת. מגמות.

פוגל אשרם , נ (2012). אובדן הריון והשפעתו על ההיריון, הלידה וההורות שאחריו (עבודת גמר לקבלת תואר מוסמך לפסיכולוגיה). האקדמית של תל אביב יפו: תל אביב.

קרומביין, מ (2018). מתוך עולמות שבורים היא צומחת – מסע הצמיחה של נשים אשר עברו לידה שקטה. (עבודת גמר לקבלת תואר "מוסמכת לטיפול באומנות) אוניברסיטת חיפה.


שאלון למחקר שמתבצע באוניברסיטה העברית

(כבר לא אקטואלי, מסקנותיו הועברו לחברת הכנסת עליזה לביא לשם גיבוש החוק למתן חופשת לידה החל משבוע 22)


מחקר שמתנהל כרגע באוניברסיטת חיפה, החוקרת הילה שחורי עדיין אוספת נתונים

להשתתפות במחקר

החוקרת מציינת שניתן לא לענות על כל השאלות רק חשוב להגיע לסוף השאלון וללחוץ על 'שלח' כדי שהנתונים שכן הכנסת יכללו במחקר